Finis

Peter Burzynski of Milwaukee, WI recites "Finis," by Orlando White.